فیلم | انتقاد از صداوسیما در مورد خبر انتقال کرونا از شیوه فضا