فیلم | انتقاد از صداوسیما داخل مورد شناسایی واگذاری کرونا از طریق هوا