فیلم | انتقاد از صداوسیما در مورد خبر احاله کرونا از سر محیط