فیلم | انتقاد از صداوسیما در مورد وقوف انتقال کرونا از طریق فضا