نمای سورئال یخ های شگفت انگیز حوض درست کردن ی میشیگان

حوض درست کردن ی میشیگان بوسیله برهان گردباد قطبی تقریبا تو همه ی زمستان به صورت یخ خورده است. به عنوان شهید دمای فضا در سردترین روزها داخل شیکاگو به منفی ۳۰ درجه ی سانتی گراد می رسد. این دمای پایین باعث ابداع صفحه های خنک زده روی حوض درست کردن می شود. از طرفی درون هنگام ایجاد موج روی دریاچه، درون اثر برخورد امواج به قطعات یخی پیشین، قله های یخی خلق کردن می شود. اما با نزدیک شدن خزنده کم کم یخ ها از بین می روند و این منطقه بوسیله سرزمینی شگفت انگیز تحول می شود. حرکت آب داخل زیر لایه های یخ باعث هدایت صفحه های یخی به جانب سطح آب و قطعه قطعه شدن آن ها می شود. این قطعات بوسیله صورت بسیار جالبی در پهلو یکدیگر قرار می گیرند که از اسکله ی ساوث هِیوِن (South Haven) قابل رؤیت است.

شمایل از: AP Images

تصویر از: AP Images

تصویر از: AP Images

تصویر از: AP Images

تصویر از: AP Images

اما چنانچه کسی بخواهد این یخ ها را از نزدیک مشاهده کند، با اخطار گارد محافظ دریاچه مواجه خواهد شد که به آن ها متذکر می شود این یخ ها را از بور ی دور تماشا کنند؛ چراکه در این فصل از سال یخ ها واقعا یخ نیستند و لایه ی متجاوز نازکی دارند که به ممارست در حال از بین رفتن است و در نتیجه ایستادن خواه طرز روبیدن روی آن ها بیش خطرناک خواهد بود.

جالب است بدانید که این دریاچه عزب جایی تراشیدن که طبیعت اینگونه آنرا بوسیله بازی گرفته است و حوض درست کردن های دیگری هم با ویژگی مشابه حیات دارند.

شمایل از: Kate Ter Haar

شمایل از: Gunner’s Pixs

دریاچه ی میشیگان یکی از پنج دریاچه ی جالب آمریکای شمالی است که کاملا داخل داخل آمریکا فراغت دارد. چهار دریاچه ی دیگر بین آمریکا و کانادا مشترک هستند. دریاچه ی میشیگان به محاسبه حجمی دومین حوض درست کردن ی بزرگ و از شمارش مدت معین سطح پس از حوض درست کردن ی سوپریر (Superior) و حوض درست کردن ی هورون (Huron)، سومین حوض درست کردن ی مبصر آمریکا است.

تصویر از: Gunner’s Pixs

تصویر از: Marit