مردی که ۶۰ سال از راه آهن آمریکای شمالی عکس برداری کرد

هنگامی که جیم شائوگنسی شروع بوسیله عکاسی از سیاق آهن آمریکا کرد، زیرساخت های محموله ونقل تو حال تغییرات اضافی بود. داخل دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، قطارهای دیزلی در حال جایگزینی لوکوموتیوهای بخاری میشدند که دودشون مانع از گسترش مداوم خطوط رویه آهن می شد. در دنباله ی قرن بیست ویکم، مسیرهای محلی رها شدند، بزرگراه ها بار ترافیکی بیشتری بر دوش کشیدند و مسافران قبلی راه آهن با هواپیما یا سواری های شخصی خود سفر می کردند.

شائوگنسی، در حال حاضر درون سن ۸۰ سالگی خویشتن بوسیله سر می برد و دارای آرشیوی درون حدود ۶۰ هزار تمثال است که چند دهه فعالیت راه آهن را ثبت کرده است. کتاب جیم شائوگنسی، شاهد عینی: شصت سال عکاسی طرز آهن از انتشارات Thames